Hakkımızda

KURULUŞUMUZ

1993 yılında kurulan Dairemizin ilk kuruluş amacı, Milli Eğitim Yasası kurallarına uygun olarak, Milli Eğitimin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda örgün veya yaygın eğitim sistemlerinde öğretim yapan okullarda ve Bakanlık Merkez Örgütündeki personelin hizmetiçi eğitimleri ile Bakanlık ve bağlı daireleri ve bu dairelere bağlı kuruluşların bilgi-işlem, istatistik ve eğitim ortak hizmetlerini bir plan ve programa dayalı olarak düzenlemek ve yürütmektir.Daha sonraki yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle Dairemize bağlı yeni şubeler açılmış ve amaçlarımız genişletilmiştir.

GÖREVLERİMİZ

Bakanlığın, değişik kademelerinde görev yapan personelin işte verimliliklerini artırmak bilgi ve görevlerini tazelemek, yeni durumlara ,intibaklarını sağlamak amacına yönelik olmak üzere, Bakanlığa bağlı ilgili daire müdürlerinin istem ve görüşleri de dikkate alınarak, Bakanlığın yönerileri doğrultusunda, hizmetiçi eğitim planları yapmak ve bu iş ve hizmetleri yürütmek;

Bakanlığa bağIı her tür ve düzeydeki okullarda görev yapan öğretmenlerin Milli Eğitimin genel amaçları ,doğrultusunda ve çağdaş eğitim teknolojisinin gerektirdiği bilgi ve beceriyle ve gerekli öğretim tekniği ile donanmalarını sağlamak üzere, ilgili daire müdürlerini görüşleri de dikkate alınarak, Bakanlığın yönerileri doğrultusunda, hizmetiçi eğitim planları yapmak ve hizmetleri yürütmek;

Bakanlık merkez birimleri ile Bakanlığa bağlı olan ya da Bakanlığın izni ile çalışan eğitim-öğretim kurumlarında tutulan her türlü istatistik verilerini toplama, tutmak, yorumlamak ve bu konuda, Bakanlığa rapor sunmak;

Bakanlığın her türlü istatistik verilerinin, ölçme-değerlendirme ve bunlarla ilgili iş ve işlemlerinin; Bilgi-İşlem merkezindeki işlevlerini yürütmek, tutmak, değerlendirmek, yorumlamak ve bu konularda Bakanlığa rapor sunmak;

Kitle iletişim amaçlarından yararlanılarak Bakanlıkça yaptırılacak Eğitim-Öğretim işlerini koordine etmek;

Bakanlığa bağlı okullardaki ders araçları ve donatımlarının çağdaş eğitim teknolojisine uygunluğunun araştırmalarını yaparak bu konuda önerilerde bulunmak ve ortak ders dışı eğitsel etkinliklerini ilgili daire müdürlerinin istemleri doğrultusunda sağlamak ve yürütmek;

Özel eğitim ve öğretim kurumu ile özel kurs yeri, dershaneler ve yurtların açılışı ile ilgili müracaatları kabul etmek, incelemek ve ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen koşulları yerine getirenlere Bakanlık adına izin vermek ve izin alarak faaliyet gösterenlerin denetimini yapıp uygun olmayanların izinlerinin iptali için Bakanlığa Rapor sunmak.Bakanlar Kurulu bu fıkranın uygulanmasını sağlamak amacıyla Tüzük yapar.

Bakanlığa bağlı her tür ve düzeydeki okulların ve Bakanlığın izniyle faaliyet gösteren kurumların psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesini, geliştirilmesini sağlamak ve denetlemek.

İlk ve ortaöğretim okullarındaki sportif faaliyetlerin yapılması, geliştirilmesi, okullararası koordinasyonun sağlanması, milli günlerin yazışmalarının ve koordinatörlüğünün yapılmasını sağlamak.

Daire kadrolarında görevli personelin yüıürlükteki mevzuata uygun olarak özlük işlerini yürütmek; Görevlerin yürütülmesine ilişkin raporlar hazırlamak, Bakanlığa önerilerde bulunmak; Burs Seçim Komisyonu, Burs Seçim Kurulu ve Burs Seçim Encümeninin sekreteryasını yürütmek; ve Bakanlıkça verilecek diğer uygun görevleri yürütmek.