Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim İstatistik Yıllıkları

   Bakanlığımız bünyesinde eğitim istatistikleri ilk kez 2008 yılından itibaren sistematik ve sürekli bir zeminde derlenmeye başlanmış, geçmiş yıllara ait çalışmalar yapılmış, takip eden yıllarda  örgün ve yaygın eğitim kapsamındaki tüm okul ve kurumlara ait  Harita Dairesi resmi yerleşim listelerine göre ilçe, bucak merkezi, köy ve mahalle bazında veritabanları oluşturulmuş, eğitimi planlama, uygulama aşamalarına destek verme, kullanıcıları çağın gereksinimleri doğrultusunda bilgilendirme anlayışı ile ilk kez 2010 yılında başlatılan bir çalışma ile de resmi ve özel okul ve kurumlar Google Earth’de konumlandırılmış ve (ilk etapta) tüm resmi okulların Harita Dairesi işbirliği ile genel ve bölgesel haritaları çıkarılmış olup, sürekli bir zeminde güncellenmektedir.

   2013 yılında geriye dönük revizyon çalışmaları yapılmış, geçmiş yıllara ait  eksik sayılamalar tamamlanmış, öğrenci,öğretmen, okul sayılamaları üzerine yeni düzenlemeler yapılmış olup, “Geçmiş Eğitim İstatistikleri -Özet”  adı altında toplanmıştır.  Çalışmada sistematik ve detaylı veriler 2008 yılı ve sonrasını içermekte olup, bazı eğitim kademelerinde 2003 ve 1998 yılına dönük veriler de mevcuttur.

   Yukarıdaki çalışmalara ek olarak, eğitim göstergelerinin diğer ülkelerle kıyaslanabilirliğini sağlamak adına, DPÖ İstatistik ve Araştırma Dairesi işbirliği ile  KKTC Eğitim istatistiklerini Avrupa Birliği Eğitim İstatistiklerine uyumlu hale getirme çalışmaları  başlatılmış olup, Bakanlığımız bünyesinde yapımı sürmekte olan portal çalışmalarının da uygulamaya konması ile  eğitime dair çok daha kapsamlı ve uluslararası eğitim istatistiklerine uyumlu verilerin toplanması sağlanabilecektir.

   Eğitim planlamasının uygulanabilirliği, eğitim göstergelerinin diğer ülkelerle kıyaslanabilirliği tam, doğru ve güvenilir istatistiki bilgilerin zamanında derlenmesi ve kullanıcılara aktarılması ile mümkündür.                                                                                                       

   Bu amaçtan hareketle, “eğitim istatistikleri”  sistematik ve sürekli bir  zeminde derlenmekte, kağıt ve elektronik ortamda yayınlanmakta, güncellenmekte ve geliştirilmektedir.

   Yukarıda bahsi geçen çalışmalara ve yayınların oluşumuna  katkı koyanlara  teşekkür eder, yayınların tüm kullanıcılara, eğitime ve ülkemiz adına yararlı olmasını dileriz.